ЗАПРОШЕННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЩОРІЧНІЙ 10-ій МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАВНИКІВ

ЗАПРОШЕННЯ

ДЛЯ УЧАСТІ В ЩОРІЧНІЙ 10-ій міжнародній НАУКОВІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАВНИКІВ

Новітні кримінально-правові дослідження – 2017

З нагоди святкування 20-ої річниці заснування 

Національного університету «Одеська юридична академія»

20 квітня 2017 РОКУ

м. Миколаїв

 

 

 

Шановні колеги!

Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права

Національного університету «Одеська юридична академія»

 

ЗАПРОШУЄ

 

взяти участь у роботі щорічної 10-ої

Міжнародної наукової Інтернет-конференції правників

 

«НОВІТНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2017»

 

яка відбудеться 20 квітня 2017 року. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань генезису, сучасного стану та подальших перспектив розвитку кримінального права та оптимізації функціонування судових та правоохоронних інституцій в умовах формування громадянського суспільства та розбудови соціальної держави. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на  вдосконалення діючого кримінального закону з метою підвищення його ефективності та створення умов для динамічного розвитку кримінально-правової науки та методики викладання відповідних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, студенти, слухачі, курсанти – всі ті, кому не байдужі проблеми розвитку сучасного кримінального права.

Пропонуються наступні  тематичні напрямки конференції:

 • Кримінальні правопорушення: сучасні тенденції криміналізаційних (декриміналізаційних) процесів.
 • Кримінальна відповідальність та інші заходи кримінально-правового впливу: проблеми пеналізації (депеналізації).
 • Проблеми взаємодії та узгодженості кримінального закону та кримінально-процесуального законодавства.
 • Сучасні форми протидії девіантним проявам: кримінологічний, кримінально-виконавчий і криміналістичний аспекти.
 • Людський фактор і кримінальний закон в публічно-правовому регулюванні: загальнотеоретичний,  історико-юридичний і філософсько-правовий вимір.
 • Кримінальне право в міжгалузевих зв’язках: публічно-правовий та приватно-правовий аспекти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Необхідна інформація:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 квітня надіслати (подати) до Оргкомітету:

 • заявку (зразок заявки додається);
 • текст доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок);
 • рецензію наукового керівника з підписом та печаткою (зіскановану) для осіб, які не мають наукового ступеня;  

електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами: conf_criminal@ukr.net; conf_criminal@mail.ua; mip_kpd@onua.edu.ua);

 • копію квитанції про оплату  (покриття витрат).

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:

авторам:  організаційний збір за участь в конференції не передбачений. Здійснюється часткове покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника наукових праць та оплати поштових послуг, шляхом сплати внеску у розмірі 200 гривень, що вноситься особисто, або за реквізитами, які надаються організаторами конференції після отримання Організаційним комітетом матеріалів та прийняття рішення про їх включення до збірника наукових праць;

вчені, які мають науковий ступінь ДОКТОРА НАУК, і беруть участь у конференції одноособово, за покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника наукових праць та наданих поштових послуг, ОПЛАТУ НЕ ВНОСЯТЬ

 • збірник наукових праць буде виданий з присвоєнням УДК, ББК і номера ISBN;
 • бібліографічні метадані будуть проіндексовані в наукометричній базі Google Scholar;
 • доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» nikolaevonua.org.ua;  
 • збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників до 10 травня;
 • оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів наукових статей без повернення авторові.

Координати:

Адреса: вул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, 54038, Україна

Тел.: (0512) 34-20-91 Козаченко Олександр Васильович

Тел./Факс: (0512) 34-01-12

E-mail:

conf_criminal@ukr.net;

conf_criminal@mail.ua;

mip_kpd@onua.edu.ua

Вимоги до електронного варіанту (наукової статті) та заявки на участь

 • назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Vadim Panov);
 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf
 • при направленні файла електронною поштою, тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою «на конференцію».

Вимоги до оформлення доповідей (наукових статей)

 1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, грамотно і охайно оформлена.
 2. Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 3. Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).
 4. Сторінки не нумеруються.
 5. Перший рядок – заголовок УДК: Times New Roman, вирівнювання по лівому краю.
 6. Другий рядок – прізвище та ім’я автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні).
 7. Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада або курс чи рік навчання та назва ВНЗ.
 8. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).
 9. Далі розміщується текстова частина, вирівняна по ширині без переносу слів з відступом зліва 10 мм.
 10. У кінці текстової частини, при необхідності, розміщується список використаної літератури.

 

Зразок заявки

Заявка

На участь у щорічній 10-ій Міжнародній науковій Інтернет-конференції правників

«Новітні кримінально-правові дослідження – 2017»

Прізвище ___________________________________

Ім'я ________________________________________

По батькові ________________________________

Місце роботи або навчання (курс) ______________

___________________________________________

Вчене звання, посада ______________________________

________________________________________________

Тема доповіді _______________________________

___________________________________________

Назва секції ________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові, наукова ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Координати для контакту:

Індекс _______ Адреса _______________________

Тел.: _______________________________________

Ел. адреса __________________________________