Інформація для вступників на 1 курс ОС Бакалавр

Інформація для вступників на перший курс

(для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

на основі повної загальної середньої освіти)

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Заява вступника подається тільки в електронній формі (в режимі он-лайн*).

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 02 липня та закінчується о 18.00 год. 25 липня.

Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня та закінчується о 18.00 год. 26 липня.

                Право на участь у конкурсному відборі за результатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 років мають особи, які мають не нижче 100 балів з конкурсних предметів:

 •  українська мова та література
 •  історія України
 •  математика або іноземна мова (іноземна мова – тільки ЗНО 2018 року).

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

Заява вступника подається тільки в паперовій формі (особисто).

Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня та закінчується о 18.00 год. 20   липня.

Право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів або співбесіди мають особи, які:

 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (без екзаменів за результатами співбесіди)
 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів (без екзаменів за результатами співбесіди)
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) (без екзаменів за результатами співбесіди)
 • особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України (за результатами вступних іспитів та/або ЗНО 2016, 2017 та 2018 року)
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа (за результатами вступних іспитів та/або ЗНО 2016, 2017 та 2018 року)
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти) (за результатами вступних іспитів та/або ЗНО 2016, 2017 та 2018 року).
 • особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа) (за результатами вступних іспитів з тих предметів, які не здавалися у формі ЗНО 2016, 2017 та/або 2018 року).
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року (за результатами вступних іспитів та/або ЗНО 2016, 2017 та 2018 року).
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення  або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року (за результатами вступних іспитів та/або ЗНО 2016, 2017 та 2018 року).
 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2018 року) (за результатами вступних іспитів та/або ЗНО 2016, 2017 та 2018 року).
 • громадяни України, які  в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном (за результатами вступних іспитів та/або ЗНО 2016, 2017 та 2018 року).

 

На 1 курс подаються:

 1. Заява вступника:

тільки в електронній формі (в режимі он-лайн)

 •  подають вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання

тільки в паперовій формі (особисто)

 •  подають вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови (вступ за співбесідою, іспитами) щодо участі в конкурсному відборі, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, і бажають скористатися цими правами
 •  мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання
 •  у разі подання іноземного документа про освіту
 •  У разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії Університету.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (оригінали):

 1. Документ, що посвідчує особу + копія

 2. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) + копія

 3. Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за наявності) + копії

 4. Сертифікат (сертифікати) ЗНО 2016/2017/2018 р. + копія(ї)

 5. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності) + копії

 6. Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення (розділ VIII п. 11.1 Правил прийому)(у разі зарахування).

 7. Документи, які підтверджують те, що вступники проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також, що вступники проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (за наявності).

 8. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

 

Примітки:

*Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.