Кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції

Адреса: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18, ауд.303
Телефон: (0512) 34-21-60
Електронна адреса: mip_cpd@onua.edu.ua
Веб-сайт: nikolaeviuscivile.org.ua 
 
                    Завідувач кафедри
Минькович-Слободяник Олена Василівна,
       кандидат юридичних наук, доцент.

 

 Історія кафедри починається з березня 2008 року, коли було створено кафедру цивільно-правових дисциплін. Наказом ректора від 16 червня 2016 року її було перейменовано на   кафедру загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції.

 З березня 2008 р. по жовтень 2011 р. кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент Л.В. Ємельянова. З жовтня 2011 р. по липень 2017 р. кафедру очолював кандидат   юридичних наук, доцент І.Г. Оборотов. З липня 2017 р. в.о. завідувача кафедри була кандидат юридичних наук О.В. Каплій. З жовтня 2017 року кафедру очолює кандидат   юридичних наук, доцент О.В. Минькович-Слободяник.

 На сьогоднішній день до штату кафедри входять: 4 кандидати юридичних наук, доценти (Достдар Руслана Миколаївна, Мазіна Олена Олександрівна, Минькович-Слободяник   Олена Василівна, Каплій Олена Володимирівна); 2 старших викладача (Богомолова Наталя Михайлівна, Данильченко Олена Валентинівна); 2 викладача (Івановський Дмитро Вікторович, Лазарєва Наталя Михайлівна).

За час існування кафедри викладачами кафедри захищені п’ять кандидатських дисертацій з юридичних (Г.М. Ахмач, О.В. Каплій, О.О. Мазіна, В.Л. Мельниченко, О.В. Минькович-Слободяник) і одна з економічних наук (С.О. Малюк). З 2010 р. по 2015 р. на посаді доцента кафедри працював суддя апеляційного суду Миколаївської області у відставці, заслужений юрист України, к.ю.н., доцент В.П. Паліюк.

Науково-педагогічним складом кафедри у 2010-2015 роках проводилися активні наукові дослідження за темою «Духовні засади сталого розвитку української державності і права» (керівник – к.ю.н., доцент І.Г. Оборотов). На 2016-2020 роки затверджено нову тему досліджень кафедри «Традиційні цінності та європейські перспективи України: правовий та культурний вимір» (керівник – к.ю.н., доцент Минькович-Слободяник Олена Василівна).

Результати наукової діяльності кафедри відображаються у монографіях, наукових статтях, тезах і доповідях конференцій, науково-практичних коментарях до законодавства, підручниках і навчальних посібниках, які видаються викладачами кафедри. В 2011 р. було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Духовні засади сучасного правогенезису» (ІХ Прибузькі юридичні читання), а у 2012 році кафедрою започатковано проведення щорічної Міжнародної наукової Інтернет-конференції «Приватне право в умовах глобалізації», за підсумками якої видаються збірники наукових праць.

Кафедра забезпечує викладання базових дисциплін, які викладаються для усіх майбутніх правників («Методологія юриспруденції», «Конституційне право України», «Міжнародне право», «Цивільне право», «Господарське право», «Цивільний процес», «Господарське процесуальне право», «Екологічне право», «Право ЄС» тощо), та спеціальних дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців за спеціалізацією «Цивільна та господарська юстиція» («Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб», «Аграрне право», «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах», «Медіація і третейський розгляд», «ІТ – право та інформаційна безпека» та ін.)

Значна частина навчальних дисциплін забезпечена навчальними та навчально-методичними розробками провідних викладачів кафедри. Під час навчання велика увага приділяється поєднанню теоретичних знань із прикладними навичками, акцентується увага на необхідності підготовки сучасних високоосвічених спеціалістів-юристів, здатних до вирішення нетипових проблем.

Науково-педагогічним колективом кафедри здійснюється активне залучення студентів до наукової діяльності: проводяться студентські наукові семінари за різними напрямками, а кращі наукові роботи студентів рекомендуються до опублікування у збірниках наукових праць; студенти-науковці беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з правознавства, «круглих столах», конкурсах наукових праць та інших заходах.

При кафедрі дію студентські наукові гуртки, спрямовані на залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи. Студентські наукові гуртки працюють у формі наукових семінарів за такими напрямками:

Актуальні проблеми розвитку екологічного, аграрного, земельного та природоресурсного права;

Теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму;

Проблеми цивілістики;

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні;

Проблеми реалізації та захисту особистих немайнових прав;

Проблеми розвитку господарського законодавства;

Європейська Україна: перспективи розвитку;

Своєчасність у цивільному судочинстві;

Реформування системи соціального забезпечення в Україні.