Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін

Адреса: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18, ауд.404
Телефон: (0512) 34-20-91
Електронна адреса: mip_kpd@onua.edu.ua
Веб-сайт: www.nikolaevonua.org.ua/ 
kozachenko-o-vЗавідувач кафедри
КОЗАЧЕНКО Олександр Васильович,
доктор юридичних наук, професор
 
Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін є випусковою для спеціалізації «Кримінальна юстиція», відповідно до якої здійснюється підготовка фахівців в галузі юриспруденції в Миколаївському інституті права Національного університету «Одеська юридична академія». Навчання студентів за вказаною спеціалізацією здійснюється на основі професійно-освітніх програм бакалавра, спеціаліста (до 2017 року) магістра (з 2016 року), в умовах денної та заочної форм навчання.
Історія створення кафедри бере свої витоки з 2005 року, коли за рішенням Вченої ради та наказом ректора Одеської національної юридичної академії академіка Ківалова Сергія Васильовича № 938а-5 від 15 серпня 2005 року на той момент ще у Навчальному центрі Миколаївського комплексу Одеської національної юридичної академії було створено першу у відокремленому структурному підрозділі  ОНЮА, розташованому за межами м. Одеса, кафедру правових дисциплін. Враховуючи значний навчально-науковий потенціал новоствореної кафедри, наказом ректора ОНЮА №301-28 від 17 березня 2008 року на базі кафедри правових дисциплін були створені дві самостійні кафедри – кримінально-правових і цивільно-правових дисциплін. З 1 липня 2016 року, на підставі специфіки фахової діяльності,  кафедра отримала нову назву – кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія».
Орієнтованість кафедри на підвищення якості науково-педагогічної діяльності забезпечила ситуацію, відповідно до якої протягом 2011-2016 років. представниками кафедри успішно захищено 4 дисертації: 1 на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (Козаченко О.В.), 3 на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (Шапірко П.М., Сидоренко О.М., Чорнозуб Л.В.)
Кафедра веде активну видавничу роботу, лише в 2015-2016 роках видано підручники «Кримінально-правові заходи в Україні», «Кримінальна відповідальність та форми її реалізації», підготовлені колективом кафедри за загальною редакцією д.ю.н., професора О.В.Козаченка,  конспект лекцій «Кримінальний процес», підготовлений д.ю.н., професором О.В. Козаченком, практичний посібник «Основи слідчої діяльності», підготовлений викладачем Г.М. Пушкар.
До складу кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін входить криміналістична лабораторія, в стінах якої проходять практичні заняття з криміналістики, де розміщені наочні матеріали, схеми, таблиці, уніфіковані комплекти техніко-криміналістичних засобів, які використовуються у діяльності правоохоронних органів під час виявлення, фіксації, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.
Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» здійснює активну та планомірну наукову діяльність: з 2011 по 2015 роки за темою «Гуманізація як засіб забезпечення сталого розвитку української державності і права: кримінально-правовий, кримінологічний, кримінально-процесуальний та кримінально-виконавчий аспекти», з 2016 року – за темою «Стратегія оптимізації правового впливу: юридичний та культурний вимір».
З 2011 року науково-педагогічним складом кафедри підготовлено та видано 3 монографії (2 монографії колективні), 10 щорічних збірників наукових праць («Прибузькі юридичні читання» та «Новітні кримінально-правові дослідження» (2011-2016 роки)) та близько 200 наукових статей. Результат багаторічної наукової діяльності науково-педагогічного складу кафедри втілився у підготовку та видання у 2016 році колективної монографії «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані». З 2011 року започатковано проведення Міжнародної наукової конференції «Новітні кримінально-правові дослідження».
Багато зусиль науково-педагогічний склад кафедри спрямовує на організацію та керівництво науковою діяльністю студентів Миколаївського інституту права НУ «ОЮА». Зокрема, щорічно здійснюється підготовка студентських наукових робіт, які приймають участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових праць. За останні 5 років студентами підготовлено біля 200 наукових праць, які були опубліковані в іноземних (Словаччина) та українських (Херсон, Одеса, Київ) збірниках студентських наукових праць. Студенти спеціалізації «Кримінальна юстиція» щорічно визнаються  стипендіатами Миколаївського міського голови та Миколаївської обласної державної адміністрації.      
На базі кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» створений у 2016 році та результативно функціонує Миколаївський осередок Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Окремі представники кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін входять до складу науково-методичних та громадських рад, які діють в правоохоронних органах України.
Найбільш підготовлені представники кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» приймають активну участь в роботі юридичної клініки з метою надання безкоштовних юридичних послуг малозабезпеченим верствам населення.
Сьогодні кафедра має значний науково-педагогічний потенціал, який утворюється діяльністю 10-ти висококваліфікованих та визнаних науковим загалом  фахівців, які працюють за основним місцем роботи та 2-ома кваліфікованими сумісниками, здатними вирішувати завдання щодо забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців в галузі права. До штатного складу кафедри входять: завідувач кафедри – Козаченко Олександр Васильович – доктор юридичних наук (спеціальність 12.00.08), професор; заступник завідувача кафедри – Сидоренко Олена Михайлівна – кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.01), доцент; Терентьєв Віктор Іванович – кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08), доцент, професор кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін; Ткаля Олена Вікторівна – кандидат юридичних наук  (спеціальність 12.00.01), доцент, Чорнозуб Лариса Василівна – кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08), старший викладач, старші викладачі: Кіян Тетяна Миколаївна, Кльован Неля Василівна, Крецул Віктор Іванович; викладачі: Пушкар Ганна Михайлівна, Мусиченко Ольга Михайлівна.